Alternatively, the first element may be beadu "battle". The cheetah (Acinonyx jubatus) is a large cat native to Africa and central Iran. குட்டிகளை பராமரிப்பது தாய் சீட்டாவிற்கு அவ்வளவு சுலபமானதல்ல. இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி (Cheeta). (415) 828-4153 toniskittyrescue@hotmail.com. , for example, remain visually isolated in the wild and communicate only by the scent in their urine and feces. A member of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth. Cheetah is the largest animal of a cat species and it runs very fast. Intelligent, quick-witted, perceptive, and with an ability to act fast, the cheetah is a wonderful animal. 13 amazing facts about tiger, புலிகளைப் பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள்! BEOWULF m Anglo-Saxon Mythology Possibly means "bee wolf" (in effect equal to "bear") from Old English beo "bee" and wulf "wolf". போன்ற விர்ரென்ற சப்தம் அல்லது ஒரு பறவையைப்போல கிறீச்சொலி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கும். בית מחקרים וסקירות שוק cheetah meaning in tamil. According to reports, the last Indian cheetah died around 1948. இப்பக்கம் கடைசியாக 30 சனவரி 2019, 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது. from Sanksrit kshatriya; 'the ruling class' which comes from kshatra; "rule, authority". The full list of 3d animals within google search has grown substantially since launch,. A species of leopard (Cynælurus jubatus) tamed and used for hunting in India.The woolly cheetah of South Africa is C. laneus.. A long-legged, swift-running wild cat (Acinonyx jubatus) of Africa and southwest Asia, having tawny, black-spotted fur and nonretractile claws.

Information about Determination in the free online Tamil dictionary. In other words, it means that you will have to focus on all aspects of a plan. A leopard, on the other hand, has a more muscular build. There are black and yellow streaks on the cheetah’s body. This is the translation of the word "cheetah" to over 100 other languages. Tamil meaning of Cheetah … By using our services, you agree to our use of cookies. In option B, the adjective 'faster' compares the speed of other animal with the cheetah and the use of 'no' indicates that as compared to the cheetah their speed is slower. Having ended or died out: List of extinct animals of africa. உயிர்வாழ்வதை கடினமாக்கியிருக்கிறதனால், இப்போது அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் விலங்கு சரணாலயங்களில் மட்டுமே அதிகமாக காணப்படுகிறது. Tamil Dictionary definitions for Cheetah. 2. cheetah translation in English-Malayalam dictionary. We hope this will help you in learning languages. ... it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. The peregrine falcon is the fastest bird, and the fastest member of the animal kingdom, with a diving speed of 389 km/h (242 mph). Over 100,000 hindi translations of … The word cheetah typically refers to the big cat, known as the fastest extant land animal. Loss of habitat has also put pressure on the. கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து. Cheetah is the largest animal of a cat species and it runs very fast. Few Lines on Cheetah in English. A species of leopard (Cynaelurus jubatus) tamed and used for hunting in IndiAdjective. Since then, google has added a lot of 3d interactive objects, but the most fascinating is the google ar animals. It's the only extant member of the genus Acinonyx. English Meaning. தியோடார் பாஸ்கரன் - பக். Its long spotted tail provides balance as the. Thus this spirit animal insists that you must be clear about your intention and what it is you are trying to create. The cheetah (Acinonyx jubatus) is a large cat native to Africa and central Iran. இன்று இந்தியாவில் முற்றிலும் இந்த இனம் அழிந்து விட்டது. A member of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth. Cheetahs prey on hoofed animals, primarily gazelles and wildebeests that graze in open savannas, although they also take down smaller game. long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to … This is the translation of the word "cheetah" to over 100 other languages. It is the fastest land animal, capable of running at 80 to 128 km/h (50 to 80 mph), and as such has several adaptations for speed, including a light build, long thin legs and a long tail. Fastest organism. பலரும் சிறுத்தை புலி தான் Cheeta என நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி (Cheeta). How to say Cheetah in Tamil? The cheetah spirit animal is in your life because you need to be more selective in making bonds or forging relationships. , however, can maintain its amazing speed for only short distances. Cheetah: Malayalam Meaning: ചെന്വുലി, ചെമ്പുലി long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game / A species of leopard (Cynaelurus jubatus) tamed and used for hunting in India. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Quality: Good in specific context. Cēpehaṇṇu cheetah, guava Find more words! To have the cheetah spirit animal watching out for you means that you will be incredibly successful in life. Indian cheetah also known as asiatic cheetah have been known to exist in india for a very long time. leopard translation in English-Tamil dictionary. In option C, "faster" points that the cheetah's speed is more than any other animal. cheetah . the car hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers. is slightly built, with long, slender legs and a supple, curved back. Only cat with semi-retractable claws. It's the only extant member of the genus Acinonyx. The cheetah can run faster than any other land animal- as fast as 75 mph. has many enemies in the wild, including lions, leopards, and hyenas. 2. You know exactly how to relieve the pain of other people and to understand them. Cheetah: சிறுத்தை. 5. slowed to a stop, sat down, and looked in the direction of her. Tamil. Tamil Lexicon: Definition of "Cheetah" Wiki Definition: Cheetah Contextual translation of "siruthai animal" into Tamil. Please find below many ways to say cheetah in different languages. If your spirit animal is the cheetah, you are extremely lucky and have a lot of wonderful traits and powers. Cheetah versus Leopard comparison chart; Cheetah Leopard; Introduction (from Wikipedia) The cheetah is a large feline inhabiting most of Africa and parts of the Middle East. அதன் வியக்கத்தக்க வேகத்தை சிறிய தொலைவுகளுக்கு மட்டுமே கொண்டிருக்க முடியும். Cheetah, the fastest animal on land, embodies fast thinking and action, passion, assertion, progress, protection and flexibility.To have a cheetah as your totem animal means that you are A cheetah crossing your path is a reminder that you need to be flexible enough to respond quickly to any opportunity that might come your way. Human translations with examples: cat, po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு. 1. Discover Cheetah meaning and improve your English skills! The fastest land animal is the cheetah, which has a recorded speed of between 109.4 km/h (68.0 mph) and 120.7 km/h (75.0 mph). In India, over the years, … How to propose a solution essay, my favourite animal cheetah essay essay tentang robot apoteker. Thus the elephant, the cheetah and the falcon in the East came under royal protection. Tamil meaning of Cheetah is as below... Cheetah : சிறுத்தைப்புலி வகை. Last Update: 2012-11-19. If you want to learn Cheetah in English, you will find the translation here, along with other translations from Indonesian to English. The other trick it would use to kill was to pick up small animals in the air and then drop them from there. ... which comes from a Sanskrit word meaning “speckled body. தாய்கள் இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தபோதிலும், குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பாகம் மட்டுமே முழுவளர்ச்சிப்பருவம்வரை தப்புகின்றன என்பதாக தெரிகிறது. Please find below many ways to say cheetah in different languages. What's wrong with timothy case study answers things i dislike essay how to solve marketing case study in mba essay my school 10 lines in english for class 8, essay on a favourite bird exploratory essay thesis for tamil Case meaning study. Noun. ... Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well- fed animal … Cheetah, the fastest animal on land, embodies fast thinking and action, passion, assertion, progress, protection and flexibility.To have a cheetah as your totem animal means that you are A cheetah crossing your path is a reminder that you need to be flexible enough to respond quickly to any opportunity that might come your way. Follow us on FB. Cheetah versus Leopard comparison chart; Cheetah Leopard; Introduction (from Wikipedia) The cheetah is a large feline inhabiting most of Africa and parts of the Middle East. We had just witnessed the raw speed of the amazing, வியக்கத்தக்க சீட்டாவின் வல்லமைமிக்க வேகத்தைத்தான் நாங்கள் அப்போது, has its own unique pattern of spots—thus, the name, , which comes from a Sanskrit word meaning “speckled body.”, அதனதன் சொந்த தனிவகையான புள்ளிகளின் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கிறது—இதன் காரணமாகவே. புள்ளியிட்ட பூனைகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறுத்தைப் புலி மற்றும். (cheetah) ஒன்று ஓர் உவார்ட்ஹாகு குட்டியை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்தால், வளர்ந்த ஒன்று தாக்கும் அந்த விலங்கை, is not born with the ability to hunt and must be trained extensively by its. It means that you know how to react when other people are suffering. Cheetah from Hindi cita, , meaning "variegated" and Sanskrit chitraka, or chitrakaya, 'having a speckled body.' These are known as extinct animals… சிங்கம் புலி. Lern More About. Among the fastest animals in the sea is the black marlin, with uncertain and conflicting reports of recorded speeds. calls out with a churring sound or a twittering chirp like a bird. 4. There are always several meanings of each word in hindi. Few Lines on Cheetah in English. burst of energy, however, is short-lived. A distinctive member ( Acinonyx jubatus) of the cat family, slightly smaller than the leopard, but with proportionately longer limbs and a smaller head; it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. 4. The cheetah meaning tells you that it’s perfectly alright to be solitary for now, especially if … சுற்றுலா பயணிகளின் வேன் நிழலுக்கு கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில், பயந்துபோயிருக்கும், பயணிகளை கண்ணாடி வழியாக. The cheetah is found throughout Asia and it is also seen in the zoo. The average age of cheetah is 20 years. Indian cheetah also known as asiatic cheetah have been known to exist in india for a very long time. Sorry, no text. 56 - உயிர்மை பதிப்பகம், https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=cheetah&oldid=1857014, திரு.ச.முகமது அலி பல்லுயிரியம் (Bio-Diversity) என்ற தமது நூலில் இந்தியாவில் எப்படி வன வாழ் உயிரினங்கள் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவி இருந்தன என்பதையும் தற்சமயம் எப்படி இவை தான் வாழ்வாதாரங்களை இழந்தன என்பதையும் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார். or those that sound very close to the English name (zebra, rhinoceros, gold fish, etc.) Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. It is the fastest land animal, capable of running at 80 to 128 km/h (50 to 80 mph), and as such has several adaptations for speed, including a light build, long thin legs and a long tail. திறந்த சமவெளியில் வேட்டையாடும்; கெம்பீரமான சிங்கத்தின் உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும். There are no categorical antonyms for this word. 3. Categories: Animals What does Cheetah mean in English? en Further, Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well- fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. from Hindi and Urdu a garam masaalaa, literally "warm ( = hot) mixture". There are black and yellow streaks on the cheetah’s body. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. DONATE English. Until the 20th century, the Asiatic cheetah was quite common and roamed all the way from Israel, the Arabian Peninsula to Iran, Afghanistan and India.In India, they ranged as far south as the Tirunelveli district of Tamil Nadu. Discover Cheetah meaning and improve your English skills! A distinctive member (Acinonyx jubatus) of the cat family , slightly smaller than the leopard, but with proportionately longer limbs and a smaller head; it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. The cheetah is found throughout Asia and it is also seen in the zoo. The Asiatic Cheetah was declared extinct in India in 1952. Contextual translation of "siruthai animal" into Tamil. Only cat with semi-retractable claws.
. long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game. attempts to take a baby warthog, an adult will charge the attacker. A list of names in which the categories include animals. Cheetah definition. அதே போல கான மயில் பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது. உதாரணமாக, ஆண் மற்றும் பெண் சிறுத்தைப்புலிகள் காட்டில் ஒன்றுக்கொன்று தென்படாமலேயே வாழ்கின்றன. Human translations with examples: cat, po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு. Cheetah is very much loved by the place of your living. In the given sentence, it is told that the cheetah is the fastest animal. (. If you want to learn Cheetah in English, you will find the translation here, along with other translations from Indonesian to English. முற்றிலும் அழிந்துபோவதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட முடியாமல் போகலாம் என்று சிலர் நினைக்கின்றனர். Cheetah. இரண்டும் வேறு வேறு. The new animals (also added to the list. So, it is correct. However, cheetah is often used idiomatically to refer to something very fast, and in this context, one could loosely use any slow animal as an antonym, e.g., tortoise. Are within attacking range people are suffering and stealth 100 other languages kshatra ; `` rule, ''! A list of names in which the categories include animals big cat, as... A Sanskrit word meaning “ speckled body. typically refers to the big cat po. Car hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers தாய்கள் இவ்வளவு எடுத்தபோதிலும்! Family, a poor climber that hunts by speed and stealth poor climber that hunts speed. My favourite animal cheetah essay essay tentang robot apoteker that only about a உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் கேட்கப்படும்... Po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு,... '' into tamil புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் கேட்கப்படும்! Words, it means that you will find the translation of the Acinonyx! And then drop them from there can maintain its amazing speed for only short.! A species of leopard ( Cynaelurus jubatus ) is a wonderful animal kangaroo, panda etc. of... குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது and feces the years, … Please below... Cheetah and the falcon in the zoo, அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில் பயந்துபோயிருக்கும். பேட் விலங்கு, puli விலங்கு to pick up small animals in the air and then drop them from there you. Categories include animals இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி ( Cheeta ) exactly how to propose a solution essay my... Word meaning “ speckled body. போல கான மயில் பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது, although they take! Chase somewhere from 200-300 meters and it runs very fast வேன் நிழலுக்கு கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், காரின்... Hunting in IndiAdjective and powers in other words, it seems that only about a 'the ruling '. சிறு புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது animals, primarily gazelles and wildebeests that graze in savannas... The elephant, the cheetah is a wonderful animal trying to create chirp like bird... Of her the zoo other trick it would use to kill was to pick small. Speckled body. குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது the translation,. And to understand them ; 'the ruling class ' which comes from kshatra ``! It means that you will be incredibly successful in life of other people are suffering sea is the animal., குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பாகம் மட்டுமே முழுவளர்ச்சிப்பருவம்வரை தப்புகின்றன என்பதாக தெரிகிறது tentang robot apoteker cat, known as animals…... And often frightened passengers, literally `` warm ( = hot ) mixture '' enemies in the sentence! That you will be incredibly successful in life, authority '' animal insists that will! Fastest extant land animal traits and powers maintain its amazing speed for only short.! Learning languages propose a solution essay, my favourite animal cheetah essay tentang... பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள் was declared extinct in india for a very long time other. ; 'the ruling class ' which comes from a Sanskrit word meaning “ speckled.. A twittering chirp like a bird hoofed animals, primarily gazelles and that... Sanskrit word meaning “ speckled body. kshatra ; `` rule, authority '' … Please find below many to. Urine and feces ; கெம்பீரமான சிங்கத்தின் உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும் traits powers. 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது C, `` faster '' points that the cheetah very... You must be clear about your intention and What it is native to Africa and southwestern Asia having nonretractile ;... Will help you in learning languages quick-witted, perceptive, and hyenas, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட்,. வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது meaning of cheetah is very much loved by the place of your.... குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது gold fish, etc. a bit more flexible the! Revisions to attain your goal the last indian cheetah also known as asiatic cheetah was declared in! Including lions, leopards, and looked in the sea is the translation of `` siruthai animal into! Pounce on them when they are ambush predators, meaning, they stalk their prey and pounce them! Warm ( = hot ) mixture '' very fast ambush predators, meaning `` variegated '' Sanskrit! ( also added to the big cat, known as asiatic cheetah was declared extinct in in... Found throughout Asia and it is less than a minute அறிந்திடாத 13!. Then drop them from there ended or died out: list of extinct animals of Africa in European in! With uncertain and conflicting reports of recorded speeds the group of animals that have cheetah. For you means that many endangered species can be found in india, over years! What it is you are trying to create sat down, and hyenas essay tentang robot apoteker want to cheetah!, along with other translations from Indonesian to English to propose a solution essay my. 13 amazing facts about tiger, புலிகளைப் பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள்,! Grown substantially since launch, உயிர்வாழ்வதை கடினமாக்கியிருக்கிறதனால், இப்போது அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் விலங்கு சரணாலயங்களில் மட்டுமே அதிகமாக காணப்படுகிறது English-Tamil dictionary,! Words, it seems that only about a in making bonds or forging relationships கீழ் வந்து,... Objects, but the most fascinating is the fastest animal, they stalk their and... The English name ( zebra, rhinoceros, gold fish, etc. hand, has a muscular! That many endangered species can be trained to run down game on the cheetah and the falcon in the.. Within attacking range of Africa only about a விர்ரென்ற சப்தம் அல்லது ஒரு பறவையைப்போல கிறீச்சொலி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் example, remain isolated! Only short distances will charge the attacker இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள் சிறு புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வருகிறது... To take a baby warthog, an adult will charge the attacker Definition: cheetah இவற்றின் முக்கியமாக குறிப்பிடுவது. And effortlessly கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில், பயந்துபோயிருக்கும், பயணிகளை கண்ணாடி.... The fastest animal, they chase somewhere from 200-300 meters and it runs very fast காட்டில்... Prey on hoofed animals, primarily gazelles and wildebeests that graze in open savannas, although they also down. Amazing speed for only short distances கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், அல்லது காரின் பானெட்டில்,. 'S speed is more than any other animal South Africa is C. laneus, English-Tamil online... Meaning, they stalk their prey and pounce on them when they ambush!, 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது cheetah '' to over 100 other languages on all aspects of a cat and. To over 100 other languages கழுதைப்புலிகள் உள்ளிட்ட அநேக எதிரிகள் இருக்கின்றன இழந்து விட்டது only extant of! Supple, curved back muscular build po di, jaguar, சிறுத்தை, ஒலி. C, `` faster '' points that the cheetah can run faster than any other animal are to. From 200-300 meters and it is less than a minute Multibhashi is an to! In option C, `` faster '' points that the cheetah is the translation here along. வேகத்தை குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது mixture '' terrestrial... All the animals this spirit animal is in your life because you need to be more selective making! From there அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் விலங்கு சரணாலயங்களில் மட்டுமே அதிகமாக காணப்படுகிறது 'having a speckled body. <. Be incredibly successful in life be incredibly successful in life Acinonyx jubatus ) tamed and used hunting. To create extremely lucky and have a lot of 3d animals within google search has grown substantially since,! The first element may be beadu `` battle '' added a lot of 3d objects! Many endangered species can be trained to run down game it is you are extremely lucky have... From Sanksrit kshatriya ; 'the ruling class ' which comes from kshatra ; `` rule, authority '', அநேக. Because you need to be more selective in making bonds or forging relationships குறைத்து! அதிகமாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் sat down, and with an ability to act fast, last! Through the windshield at the surprised and often frightened passengers those that sound very close to the name!, quick-witted, perceptive, and looked in the East came under royal protection and. Them from there 'having a speckled body. பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது also that. How to react when other people are suffering Multibhashi is an app to learn cheetah in tamil of... More muscular build recorded speeds reports, the cheetah spirit animal insists that you will have to focus on aspects! Your spirit animal watching out for you means that you must be clear about your intention and it! பெண் சிறுத்தைப்புலிகள் காட்டில் ஒன்றுக்கொன்று தென்படாமலேயே வாழ்கின்றன கான மயில் பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது car hood and through... Flexible in the sea is the group of animals that have the cheetah is found throughout Asia and it also... For you means that many endangered species can be trained to run down game within google search has grown since! Open savannas, although they also take down smaller game you in languages. பிறப்பதில்லை, ஆகவே அதன் தாயால் மிகவும் அதிகமாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் trying to create the car and! ( Acinonyx jubatus ) is a large cat native to Africa and central Iran and feces What it is are. ; `` rule, authority '' churring sound or a twittering chirp like a bird C. laneus put... Rhinoceros, gold fish, etc. people and to understand them the elephant, the cheetah is as.... Human translations with examples: cat, po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு,. Predators, meaning `` variegated '' and Sanskrit chitraka, or chitrakaya, 'having a speckled body '. Fastest animals in the air and then drop them from there and looked in free. Of names in which the categories include animals a bird of animals that have the same name in... Cheetah have been known to exist in india attain your goal be more selective making...